Plicní funkce a respirační obtíže PDF Tisk Email

    Onemocnění plic je nejčastějším a nejvýraznějším problémem dětí s vrozenou brániční kýlou přežívajících novorozenecké období a postihuje průměrně 30-50 % pacientů [10, 12, 13], což odpovídá i incidenci v našem souboru (30 %). V klinické praxi se pak setkáváme s chronickými respiračními problémy, recidivujícími infekcemi, přetrvávající plicní hypertenzí a astmatem [9, 10, 26-29]. Výskyt astmatu souvisí s bronchiální hyperreaktivitou, kterou u pacientů po operaci CDH nacházíme. Předpokládá se, že její příčinou je spíše mechanické poškození plic při dlouhodobé umělé plicní ventilaci než vrozená plicní hypoplazie (nedokonalé vyvinutí plic) [12]. Nové techniky měření plicních funkcí už ve velmi časném věku (kojenci, batolata) mohou přispět např. k časné detekci astmatu v raném věku a zahájení intenzivní dispenzarizace a cílené léčby [22, 30-32].

Naše výsledky – respirační obtíže

     Respirační obtíže udává 17 dětí (30 %). Astma má potvrzeno 6 pacientů (11 %), z toho 3 pacienti užívají pravidelně léky (budesonid, salbutamol). 12 pacientů (21 %) má alergii. Porovnáním plicní nemocnosti obou věkových skupin (kojenci versus starší děti) jako jsou dýchací potíže (18 % vs. 33 %), astma (4 % vs. 18 %) a alergie (4 % vs. 33 %) jsme zjistili, že se plicní nemocnost s věkem zvyšuje. Názorně tuto skutečnost vyjadřuje graf 1. Výrazně vyšší plicní onemocnění bylo zjištěno u kojenců a dětí s postnatálním plicní hypertenzí léčených NO (p = 0,0275).

Naše výsledky – plicní funkce    

Funkční vyšetření plic bylo provedeno u 21 kojenců a batolat metodou funkčního vyšetření u nespolupracujících dětí a u 34 starších dětí klasickou spirometrií. Získané spirometrické parametry souhrnně uvádějí tab. 1. a tab. 2.  


Tab. 1. Hodnoty funkčního vyšetření plic nespolupracujících dětí s CDH

 

FRC

sReff

tPTEF/tE

V´maxFRC

průměr

135

146

22

109

směrodatná odchylka

40

52

8

49

medián

126

117

20

109FRC - funkční reziduální kapacita, sReff  - specifický odpor dýchacích cest, tPTEF/tE  - poměr času dosažení klidového vrcholového výdechového průtoku k celkové době výdechu, V´maxFRC - maximální průtok při funkční reziduální kapacitě. Všechny parametry v tabulce jsou uvedeny v procentech náležité hodnoty pro dětský věk


Tab. 2. Hodnoty spirometrie starších dětí s CDH

 

FVC

FEV1

FEV1/FVC

PEF

 

MEF 25-75

 

průměr

85,5

88,0

101,5

79,1

78,6

směrodatná odchylka

17,8

16,8

9,5

11,3

17,4

medián

92,5

93,0

101,5

79

78
                
FVC - usilovná vitální kapacita, FEV1 - jednovteřinový exspirační objem, FEV1/FVC - Tiffeneaův index, PEF -  vrcholový výdechový průtok, MEF25-75 - rozdíl maximálních výdechových průtoků při 25 % FVC a při 75 %  FVC. Všechny parametry v tabulce jsou uvedeny v procentech náležité hodnoty pro dětský věk.


     Výsledky posouzení plicních funkcí dvou rozdílných věkových skupin (kojenci a batolata versus starší děti) názorně prezentuje graf 1. Při porovnání výsledků funkčního vyšetření plic u kojenců a spirometrických nálezů u starších dětí jsme zjistili obstrukci periferních dýchacích cest u 73 %, resp. 36 %, obstrukci horní části dýchacích cest u 55 %, resp. 9 % a plicní hyperinflaci u 64 %, resp. 39 % pacientů. Restriktivní porucha byla zjištěna pouze u 9 %, resp. 18 % pacientů. Všechny měřené ukazatele plicních funkcí byly normální u 18 %, resp. 33% pacientů.

(čísla v hranatých závorkách uvádí literární zdroje s dalšími informacemi – viz literatura.)Graf 1. Výsledky plicní nemocnosti (kojenci a batolata versus starší děti)
Graf 2. Výsledky plicní funkcí (kojenci a batolata versus starší děti)