Gastroezofageální reflux PDF Tisk Email

Gastroezofageální reflux a zažívací obtíže

Gastroezofageální reflux (GER) může být příčinou opakovaných respiračních infektů, neprospívání, zvracení a poruch růstu u 20-84 % pacientů během prvních třech let života. Přesný mechanizmus vzniku GER u pacientů s brániční kýlou není znám. Peetsold a kol. [9] udávají za možné příčiny zvýšený nitrobřišní tlak po repozici orgánů z hrudníku, anormální embryonální vývoj gastroezofageální junkce s rudimentárními nebo nevyvinutými bráničními krúry, porušení Hisova úhlu a abnormality ve velikosti jícnu (zejm. jeho dilatace). Při selhání konzervativní léčby (režimová opatření, inhibitory protonové pumpy atd.) je u pacientů s masivním refluxem a závažnými klinickými obtížemi nutné přistoupit k chirurgickému řešení – fundoplikaci dle Nissena. Za predispozici pro fundoplikaci se považuje rekonstrukce bránice s použitím záplaty a játra v hrudníku [33]. V zahraniční literatuře je indikace k fundoplikaci četnější (23 %) [33] oproti výsledkům v našem souboru (4 %). Někteří autoři se dokonce přiklánějí k provedení semifundoplikace u rizikových novorozenců již během operace brániční kýly [34].
    
Naše výsledky
Klinické příznaky gastroezofageálního refluxu jako je ublinkávání po jídle, zvracení, regurgitace, neprospívání a opakované respirační infekty mělo 15 pacientů (26 %). Ultrazvukové vyšetření na GER podstoupilo 51 dětí (90 %). Sonograficky byl GER zastižen u 16 dětí (28 %). Většina pacientů s klinickými příznaky GER (13 pacientů z 15) byla úspěšně léčena konzervativně (léky omeprazol, event. prepulsid). Při neúspěchu konzervativní terapie a positivním kompletním vyšetřením (RTG pasáž, endoskopie, pH-metrie) byla u 2 pacientů provedena fundoplikace podle Nissena.  Nespecifickými zažívacími obtížemi trpí 14 pacientů (25 %). Jedná se o obtíže s možnou souvislostí se stavem po operaci brániční kýly (recidivující bolesti břicha, zvracení) i o stavy nejspíše nesouvisející s CDH (celiakie, zácpa).


(čísla v hranatých závorkách uvádí literární zdroje s dalšími informacemi – viz literatura.)